Jak pracuję?

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Ręce i puzle

Psychoterapia psychodynamiczna została opracowana na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych.

W wyjaśnianiu trudności w psychoterapii psychodynamicznej kluczową rolę przypisuje się wpływowi nieświadomych procesów psychicznych, potrzeb, konfliktów wewnętrznych, sposobów interpretowania rzeczywistości oraz wzorców relacji interpersonalnych.

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia polegającą na zwiększaniu świadomości własnych myśli i uczuć w kontakcie z samym sobą i w związkach z innymi. Czynnikiem leczącym w terapii jest relacja terapeutyczna, która rozwija się między terapeutą a pacjentem. Terapeuta “podążając” za dynamiką przeżyć psychicznych pacjenta pomaga mu lepiej zrozumieć motywy jego działań, wewnętrzne konflikty i pragnienia oraz to, w jaki sposób buduje relacje z innymi i jak funkcjonuje w świecie.

Proces terapeutyczny daje możliwość nie tylko zbadania, ale również modyfikacji problematycznego wzorca zachowania człowieka. Dostarczając nowego rozumienia jego rzeczywistości, zarówno tej wewnętrznej i zewnętrznej umożliwia uzyskanie trwałych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym, a tym samym przyczynia się do lepszego funkcjonowania człowieka w różnych sferach jego życia.


fotel

W praktyce…

  • Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny.
  • Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej
  • Dobór zarówno rodzaju psychoterapii jak i konkretnych technik terapeutycznych jest zindywidualizowany, zależny jest od problematyki z jaką zgłasza się pacjent i od jego osobowości.
  • Sesja terapeutyczna trwa 45 minut.
  • Spotkania z psychoterapeutą odbywają sią raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu.
  • Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od zgłaszanych problemów i określonych wspólnie z terapeutą celów, waha sie od kilkunastu miesięcy (terapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (terapia długoterminowa).